Ośrodek Terapeutyczno - Jeździecki
Zapraszamy do odwiedzenia naszej facebook'owej strony:
facebook.com/smkarabian

Stowarzyszenie Miłośników Koni "Arabian" swoją siedzibę ma w miejscowości Peawłosiów. Jest to wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Pawłosiów, w Dolinie Dolnego Sanu, u podnóża lessowej krawędzi Podgórza Rzeszowskiego.

Nasze Stowarzyszenie otacza piękny krajobraz zieleni, jest zlokalizowane w miejscu gdzie można odpocząć, zrelaksować się i zapomnieć o szarej rzeczywistości. Można tu nie tylko spędzić czas z końmi, ale również pospacerować po okolicznym parku i podziwiać piękno przyrody doświadczająć przy tym przyjemnych wrażeń. Miła i ciepła atmosfera pozwoli Państwu poczuć się jak u siebie. To są tylko słowa a doświadczyć musicie to sami- serdecznie zapraszamy!


 Szanowni Państwo ze względu na bezpieczeństwo osób jeżdżących konno oraz osób przebywających na terenie Ośrodka Terapeutyczno – Jeździeckiego Stowarzyszenia Miłośników Koni „ARABIAN”,   przyjęliśmy ogólne warunki i zasady, dlatego  też prosimy o zapoznanie i przestrzeganie  regulaminu naszej stajni, który  zamieszczony jest  poniżej. Każda osoba przebywająca na naszym terenie bezwzględnie zobowiązana jest do przestrzegania postanowień regulaminu.

 

Regulamin Ośrodka Terapeutyczno – Jeździeckiego

Stowarzyszenia Miłośników Koni „ARABIAN”

 

Postanowienia ogólne:

1. Ośrodek Terapeutyczno Jeździecki zwany dalej Ośrodkiem prowadzi odpłatna i nieodpłatną działalność statutową Stowarzyszenia Miłośników Koni „Arabian”. W ramach tego realizuje:

 • zajęcia z zakresu nauki i doskonalenia jazdy konnej na różnym poziomie.

 • wyjazdy w teren (wycieczki i rajdy konne)

 • oprowadzanie dla dzieci

 • hipoterapię

 • pokazy konne

 • utrzymanie koni

 • zajęcia dla grup

 • inne

 1. Aktualny cennik zajęć określa zarząd i obejmuje załącznik nr 1.

 2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag koordynatora, instruktorów lub innych pracowników/wolontariuszy. Wzięcie udziału w zajęciach wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Ośrodka.

 3. Za rzeczy pozostawione na terenie SMK „ARABIAN” nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego wyznaczonym przez koordynatora i instruktorów.

 5. Palenie tytoniu możliwe jest tylko w miejscu wyznaczonym - przy palenisku.

 6. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Zarządcy Ośrodka dołożą wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników zajęć, jak również za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie ośrodka poza godzinami ich zajęć.

 7. Każdy uczestnik zajęć podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków każdy uczestnik może wykupić we własnym zakresie.

 8. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa zaleca się, aby:

  a) nie podchodzić do konia od tyłu,

  b) nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora,

  c) na terenie Ośrodka i w obrębie ujeżdżalni nie biegać i nie krzyczeć,

  d) nie wprowadzać głośnych i niespokojnych psów,

  e) nie stosować przemocy wobec koni.

 9. Niniejszy regulamin określa:

  a) zasady dotyczące uczestników zajęć i jeźdźców indywidualnych,

  b) zasady panujące w stajni oraz wybiegach dla koni.

   

a) Zasady dotyczące uczestników zajęć i jeźdźców indywidualnych:

 1. Osoby przystępujące do zajęć oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wraz ze zgodą na uczestnictwo w zajęciach składają rodzice lub inny ustawowy opiekun. (załącznik nr 2a i 2b)

 2. W zajęciach mogą brać udział wszyscy bez względu na poziom umiejętności, pod warunkiem, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska ). Instruktor prowadzący zajęcia podejmuje decyzje o rodzaju zajęć (oprowadzanie, nauka na lonży, jazda na ujeżdżalni, jazda w terenie) oraz wyborze konia zgodnie z umiejętnościami, budową i wiekiem jeźdźca.

 3. Ze względów bezpieczeństwa całkowicie zabronione jest zbliżanie się i wsiadanie na konie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku zaistnienia podejrzenia iż uczestnik jazdy jest pod wpływem alkoholu, instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia jazdy. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za wykupioną jazdę.

 4. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju jeździeckim. Brak profesjonalnego stroju nie dyskwalifikuje możliwości odbycia jazdy, lecz aby zapewnić odpowiednią wygodę i bezpieczeństwo należy posiadać: buty za kostkę, długie, najlepiej jeździeckie spodnie, nie krępująca ruchów odzież górnej, obowiązkowo należy posiadać toczek lub kask (istnieje możliwość wypożyczenia kasku), ew. sztylpy (czapsy) i rękawiczki.

 5. Wskazana przez instruktora godzina, jest godziną rozpoczęcia lekcji. Uprzejmie prosimy uczestników jazd o punktualne uczęszczanie na zajęcia. W przypadku, gdy instruktor uzna, że spóźnienie danej osoby uniemożliwia mu realizację założonego programu zajęć, ma prawo odmówić przydzielenia tej osobie konia lub skrócić zajęcia.

 6. Zajęcia mogą zostać odwołane przez uczestnika z jednodniowym wyprzedzeniem i przeniesione na inny termin. Jeżeli uczestnik nie pojawi się na zajęciach bez wcześniejszego zgłoszenia zobowiązuje się opłacić za zajęcia.

 7. Zajęcia mogą być odwołane przez organizatora w tym samym dniu z przyczyn losowych lub przyczyn pogodowych b. wysoka temperatura, b. niska temperatura, wichura, ulewa, lub inne czynniki atmosferyczne.

 8. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przewidywany czas na przygotowanie konia to ok. 30 minut. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyprowadzić konia z boksu lub przyprowadzenie z wybiegu i uwiązać w wyznaczonym przez instruktora miejscu, dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona, wyczyścić kopyta kopystką, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowane strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności.

 9. Nie wolno przywiązywać konia za wodze ani przypinać uwiązu do wędzidła. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni, jeśli wiążemy konia przy boksie. Należy unikać obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.

 10. Przed jazdą należy dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt, sprawdzając jednocześnie, czy w rowki strzałki nie dostał się kamyk, szyszka, itp. Wszelkie objawy chorobowe konia należy zgłaszać instruktorowi.

 11. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia i siodła, a w szczególności pasków policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł. Należy sprawdzić, czy czaprak jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała konia. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy zgłosić instruktorowi.

 12. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.

 13. Każda lekcja jazdy konnej składa się z następujących części: a) rozgrzewka konia i jeźdźca, b) ćwiczenia przewidziane na daną lekcję, c) rozluźnienie jeźdźca i występowanie konia.

 14. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł(lub innego, wyznaczonego przez instruktora), stosując się do poleceń prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzanie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie i wyczyszczenie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, umycie lub dokładne wyczyszczenie konia, sprawdzenie stanu kopyt, poprawne założenie kantara. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu z którego korzystają oraz zdrowie powierzonych im zwierząt.

 15. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni, należy w czasie prowadzenia zachować odległość co najmniej 3 metrów od poprzednika. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju. Nie należy dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.

 16. Nie należy pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest mocno dociągnięty (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka).

 17. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. należy pamiętać aby zachować należyty ład i porządek, oraz dbać o bezpieczeństwo swoje, innych uczestników jazdy oraz koni. Podczas zajęć na ujeżdżalni jeźdźcy mijają się lewymi ramionami. Pierwszeństwo ma zastęp nad jeźdźcem jeżdżącym indywidualnie, osoba jadąca wyższym chodem, osoba wykonująca zadany zestaw ćwiczeń, osoba najeżdżająca na przeszkodę. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora. Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje konia, uszkodzenie sprzętu.

 18. Osoby towarzyszące mogą oglądać jazdę za ogrodzeniem, zachowując się spokojnie, aby nie straszyć koni i nie stwarzać zagrożenia dla jeźdźców. Bez zezwolenia instruktora nie wolno wchodzić na ujeżdżalnię.

 19. Osoby towarzyszące/oglądające trening nie podważają autorytetu instruktorów, zarówno w obecności uczestników zajęć jak i innych osób oglądających. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do instruktorów po zajęciach lub do koordynatora Ośrodka.

 20. Instruktorzy i koordynator Ośrodka są otwarci na wszelkie uwagi, propozycje czy pomoc – są do dyspozycji poza prowadzącymi zajęciami i można z nimi porozmawiać.

 21. W przypadku jazdy w terenie (wycieczka, rajd) - instruktor prowadzący zajęcia podejmuje decyzje o przeprowadzeniu jazdy w terenie biorąc pod uwagę stopień zaawansowania jeźdźców, warunki atmosferyczne i terenowe. Podczas wyjazdu w teren uczestnicy zajęć jadą w szyku i chodzie wymaganym przez instruktora. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców a w szczególności instruktora. Gdy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, wszyscy pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.

 22. Wejścia (zamknięcia) placów treningowych (ujeżdżalnie, lonżownik) należy zamykać w trakcie jazdy lub treningu konia.

 23. Należy sprzątać nieczystości pozostawione przez konia na placach treningowych i w drodze na nie.

   

   

  b) Zasady panujące w stajni oraz wybiegach dla koni.

  1. Obowiązuje zakaz przebywania w stajni bez zgody instruktora. Bez zezwolenia instruktora nie wolno zbliżać się do koni, wchodzić do stajni, na pastwiska i na wybiegi dla koni. Wszelkie czynności wykonywane przy koniach należy zgłosić do obecnego w stajni instruktora lub pracownika/wolontariusza.

  2. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz zrobić gwałtownych ruchów płoszących konie. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich, należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym. Należy dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.

  3. Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi. 4. Zabrania się karmienia koni bez zgody instruktora lub koordynatora Ośrodka.

  5. Samowolne wyprowadzanie koni ze stajni w jakimkolwiek celu jest surowo wzbronione. 6. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.

  7. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.

  8. W celu miłego i bezpiecznego spędzania czasu na terenie Ośrodka, należy zachować czystość i porządku. Zabrania się pozostawiania po sobie śmieci, a zwłaszcza tych, które mogą przestraszyć lub zranić zwierzęta tj. szeleszczących woreczków lub innych opakowań, rozbitego szkła, ostrych przedmiotów itp. Zachowanie czystości odnosi się także do zbierania nieczystości po koniach. Jeśli nie możesz znaleźć szufelki, grabek i taczki – zapytaj.

  9. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki, zarówno osób jak i koni, należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi.

  10. Na terenie stajni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania źródeł ognia.

  11. Po wyjściu z pomieszczeń należy gasić światło, zakręcać wodę, a w pomieszczeniach socjalnych zamykać okna. Należy przestrzegać porządku i czystości, sprzątać po sobie i po koniu.

 

 

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2016 roku.

   

 

Załącznik nr 1

 

Cennik

Załącznik nr 2 a

----------------------------------
(data i miejscowość)

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

 

1.Ja, niżej podpisany(a) …………………………………………………………………………………

będący/(a) opiekunem prawnym …………………………………….oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne lub inne do uprawiania przez moje dziecko jazdy konnej.

 

--------------------------------

(czytelny podpis)

 

 

2.Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem i akceptuje jego formę i treść, oraz zobowiązuje się go przestrzegać oraz pouczyć o jego postanowieniach swojego zstępnego. Zobowiązuję się do zapoznania z regulaminem w razie jego późniejszej aktualizacji.

 

 

--------------------------------

(czytelny podpis)

 

 

 

3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestniczenie w zajęciach jazdy konnej …………………………………………………… (osoby nieletniej będącej pod moją opieką) oraz wyrażam zgodę na samodzielny dojazd i powrót nieletniego z zajęć, za co biorę pełną odpowiedzialność.

 

--------------------------------

(czytelny podpis)

 

4.Jestem świadomy(ma) że jazda konna jest sportem niebezpiecznym, zostałem(łam) zapoznany(a) ze specyfiką jazdy konnej, koniem i jego naturą. Mój syn/ córka również zostali zaznajomieni w w/w elementami.

Podczas wypadku/ kontuzji mojego syna/ córki nie będę wnosić roszczeń o odszkodowanie od właściciela konia, właściciela nieruchomości. Właściciel konia nie ponosi bowiem odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu jakiego może doznać Jeździec konia tak podczas jego obrządku, jak i w czasie jazd. Jeździec jeździ na własną odpowiedzialność przestrzegając zasad bezpiecznej jazdy i poruszania się z koniem po ośrodku i wśród innych jeżdżących na placu treningowym. Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć ośrodek dokłada wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. W celu ubezpieczenia NNW wskazane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia we własnym zakresie.
Akceptuje w pełni w/w zapisy.

 

------------------------------------

(czytelny podpis)

 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego syna/córki …………………………………… zarejestrowany podczas realizacji zajęć jeździeckich.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania Stowarzyszenia Miłośników Koni „Arabian”. Oświadczenie moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka w Ośrodku Terapeutyczno – Jeździeckim prowadzonym przez Stowarzyszenie Miłośników Koni „Arabian”.

 

------------------------------------

(czytelny podpis)

Kwestionariusz

Na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuję, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Miłośników Koni Arabian Pełkinie - Wygarki 309, 37-500 Jarosław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ubezpieczenia oraz w celach marketingowych. Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” oświadcza, że nie będzie udostępniało tych danych osobom trzecim.

 

 1. Imię, nazwisko osoby jeżdżącej, pesel

-------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Imię nazwisko opiekuna prawnego

-------------------------------------------------------------------------------

 1. Dane adresowe:

  -------------------------------------------------------------------------------

 2. Numer telefonu kontaktowego do opiekuna prawnego

 

--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- ----------------------------------------
(data i miejscowość) (czytelny podpis opiekuna prawnego)

 

 

 

Załącznik nr 2b

-----------------------------------
(data i miejscowość)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Jestem świadomy(ma) że jazda konna jest sportem niebezpiecznym, zostałem(łam) zapoznany(a) ze specyfiką jazdy konnej, koniem i jego naturą.

Podczas wypadku/ kontuzji nie będę wnosić roszczeń o odszkodowanie od właściciela konia, właściciela nieruchomości. Właściciel konia nie ponosi bowiem odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu jakiego może doznać Jeździec konia tak podczas jego obrządku, jak i w czasie jazd. Jeździec jeździ na własną odpowiedzialność przestrzegając zasad bezpiecznej jazdy i poruszania się z koniem po ośrodku i wśród innych jeżdżących na placu treningowym. Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć ośrodek dokłada wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności. W celu ubezpieczenia NNW wskazane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Akceptuje w pełni w/w zapisy

 

-------------------------------------

(czytelny podpis)

 


Oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej:

Ja, niżej podpisany/na ………………………………………………………………………….Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne lub inne do uprawiania przeze mnie jazdy konnej.


----------------------------------
(czytelny podpis)


Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem „ARABIAN”

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem i akceptuje jego formę i treść, oraz zobowiązuje się go przestrzegać. Zobowiązuję się do zapoznania z regulaminem w razie jego późniejszej aktualizacji.

………………………………
(czytelny podpis)

Kwestionariusz

Na podstawie ustawy z dn. 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuję, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Miłośników Koni Arabian Pełkinie - Wygarki 309, 37-500 Jarosław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ubezpieczenia oraz w celach marketingowych. Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN” oświadcza, że nie będzie udostępniało tych danych osobom trzecim.  1. Imię, nazwisko osoby jeżdżącej, pesel

-------------------------------------------------------------------------------

  2. Dane adresowe:

  -------------------------------------------------------------------------------

  3. Numer telefonu kontaktowego:

 

--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- ----------------------------------------
(data i miejscowość) (czytelny podpis)Kalendarz
<< 2024-06 >>
PnWtŚrCzPtSbN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Wydarzenia wspierają:
Alpejczyk PGNIG Gmina Dynów Benenek Argo Bieszczady Bank Spółdzielczy Dynów Lidl
Jarosław Lis


Radio Rzeszów Nowiny Nowiny 24 Radio VIA TVP Rzeszów